Regulamin

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy pod adresem www.probiolife.pl (dalej „sklep internetowy”) prowadzi jego właściciel – Probiolife Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Probiolife Sp. z o.o.”), adres siedziby: ul. Słoneczna 32, 55-095 Długołęka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000305642, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, posiadająca NIP 8961515459, REGON 020712601.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.
 3. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:
  1. ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93);
  2. ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176);
  3. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1225);
  4. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. 2002 r. Nr 144, poz. 1204);
  5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926).

Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyrobów i publikacji, będących w ofercie Probiolife sp. z o.o., za pośrednictwem strony www.probiolife.pl, e-mail: sklep@probiolife.pl
 2. Informacje o świadczonych usługach, w szczególności wyrobach i publikacjach zamieszczone są na stronie www.probiolife.pl

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Probiolife Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.probiolife.pl. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Probiolife Sp. z o.o. to: cookies sesji, które działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie oraz cookies trwałych, które pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.probiolife.pl. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi sklepu internetowego nie będą działać poprawnie. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania jednak uniemożliwi to składanie zamówień oraz uniemożliwi logowanie i tym samym zablokuje dostęp do funkcji widocznych po zalogowaniu do sklepu.

Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer PC lub każde inne urządzenie komputerowe z dostępem do internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową poprawnie obsługującą standard HTML 4.01. Dodatkowo przeglądarka powinna mieć zainstalowaną i włączoną obsługę języka JavaScript oraz włączoną obsługę plików cookies.
 2. Do dokonywania zakupów w sklepie internetowym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz konta klienta. Konto klienta zakładane jest poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://probiolife.pl, w szczególności poprzez podanie przez Zamawiającego adresu e-mail, określenie hasła do konta i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

Czynności składające się na procedurę zawarcia umowy

 1. Proces składania zamówień, zawierania umów sprzedaży i spełniania świadczeń przez strony umowy sprzedaży obejmuje następujące kroki:
  1. wybór wyrobów lub publikacji,
  2. wybór sposobu dostawy przedmiotu zamówienia oraz adresu tej dostawy, jak również adresu, na jaki ma być wystawiona ewentualna faktura,
  3. wybór sposobu płatności,
  4. złożenie zamówienia,
  5. zapłatę i odbiór przedmiotu zamówienia.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w niedzielę i święta realizowane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Po złożeniu zamówienia na wybrane wyroby lub publikacje Zamawiający otrzymuje e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, w tym z potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 4. Zamawiający składając zamówienie w sklepie internetowym, składa ofertę zawarcia z Probiolife sp. z o.o. umowy sprzedaży zamawianych wyrobów lub publikacji. Wysłane przez sklep internetowy potwierdzenie wpłynięcia zamówienia na podany przez Zamawiającego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 5. Zamawiający może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail sklep@probiolife.pl lub telefonicznie.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Probiolife sp. z o.o.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wydrukowanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z przesyłką paragonu fiskalnego lub faktury VAT, w zależności od wyboru Zamawiającego, dokonanego przy rejestracji formularza. Do paragonu fiskalnego lub faktury VAT dołączone jest pisemne potwierdzenie informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, w zakresie, w jakim nie wymienia ich paragon fiskalny lub faktura VAT.
 7. Wszelkie informacje o wyrobach lub publikacjach, umieszczone na stronie www.probiolife.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 8. Zdjęcia wyrobów i publikacji umieszczone na stronie www.probiolife.pl są jedynie przykładowe i służą ich prezentacji.

Ceny

 1. Informacja o cenie podawana na stronie www.probiolife.pl ma charakter wiążący dla stron umowy sprzedaży od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 2. Wszystkie ceny wyrobów i publikacji umieszczone na stronie www.probiolife.pl podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych jak również nie uwzględniają kosztów dostawy.
 3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen wyrobów lub publikacji. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny wyrobów i publikacji w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia

Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za przedmiot zamówienia:

 1. płatność przy odbiorze – należność pobierana jest gotówką przy odbiorze przedmiotu zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego;
 2. przelew tradycyjny (płatność wykonywana przez Zamawiającego w banku lub na poczcie) – przedpłata w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia na rachunek Probiolife Sp. z o.o., nr 53 1090 2590 0000 0001 3233 5755 w banku: Bank Zachodni WBK SA. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na w/w konto;

przelew elektroniczny (płatność wykonywana przez Zamawiającego z konta bankowego on-line lub za pośrednictwem innych systemów płatności on‑line) ‑ przedpłata w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia na rachunek operatora płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Probiolife Sp. z o.o. potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

Warunki dostaw

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może wybrać następujące formy dostarczenia przedmiotu zamówienia:
  1. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  3. odbiór osobisty w siedzibie Probiolife Sp. z o.o., 55-095 Długołęka, ul. Słoneczna 32. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego jest okazanie dokumentu identyfikującego tożsamość Zamawiającego oraz podanie numeru zamówienia.
 2. Poszczególne formy dostarczenia przesyłki mogą być wykluczone dla określonych wyrobów lub publikacji. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie www. probiolife.pl w zakładce „Warunki dostaw”.
 3. Czas przygotowania przedmiotu zamówienia do wysyłki (przekazania przesyłki ze sklepu internetowego do przewoźnika realizującego dostawę) wynosi do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego.
 4. Zamawiający otrzymuje na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu zamówienia powiadomienie w przedmiocie przyjęcia zamówienia do realizacji, powiadomienie o przekazaniu zamówienia do wysyłki (przekazaniu przesyłki do przewoźnika realizującego dostawę) oraz informację o danych identyfikujących przesyłkę.
 5. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji pod warunkiem, że przedmiot zamówienia jest dostępny w magazynie Probiolife Sp. z o.o..
 6. W przypadku niedostępności wyrobów lub publikacji objętych zamówieniem w magazynie Probiolife Sp. z o.o. lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia, sklep internetowy zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej do 3 (trzech) dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 7. W przypadku niedostępności części wyrobów lub publikacji objętych zamówieniem w magazynie Probiolife Sp. z o.o. lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (w szczególności w sytuacji wymienionej w ust. 7 poniżej), Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Zamawiający może wówczas wybrać:
  1. częściową realizację, co powoduje zrealizowanie zamówienia w zakresie dotyczącym wyłącznie dostępnych lub możliwych do wysyłki wyrobów lub publikacji, sklep internetowy zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na niedostępne lub niemożliwe do wysyłki wyroby lub publikacje,
  2. anulowanie całości zamówienia, co powoduje zwolnienie sklepu internetowego z obowiązku realizacji zamówienia.
 8. W przypadku temperatury powietrza poniżej +5 lub powyżej +26 stopni Celsjusza, odnotowanej w dniu wysyłki przedmiotu zamówienia lub prognozowanej na dzień jego odbioru, na obszarze obejmującym: miejsce nadania przedmiotu zamówienia, miejsce jego odbioru lub odcinek trasy między punktem nadania a punktem odbioru przedmiotu zamówienia, realizacja zamówień na wyroby zawierające mikroorganizmy może zostać wstrzymana przez sklep internetowy.
 9. Do wartości każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie www. probiolife.pl w zakładce „Warunki dostaw”.
 10. Probiolife Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską (kurier, Poczta Polska)

Zamawiający, odbierając przesyłkę z przedmiotem zamówienia, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Probiolife Sp. z o.o. wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności wyrobów lub publikacji (towaru) z umową Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie internetowym. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Probiolife Sp. z o.o. o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
 2.  Zamawiający traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Probiolife Sp. z o.o. niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową jednak nie później niż:
  1. w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409; tj. produktu przeznaczonego do sprzedaży, umieszczonego w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego ilość nominalna, jednakowa dla całej partii, odmierzona bez udziału nabywcy, nieprzekraczająca 50 kg lub 50 l nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania):
   1. oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),
   2.  dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;
  2.  w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru – w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania Zamawiającego.
 3.  W każdym przypadku, zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.
 4. Reklamacje można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Probiolife Sp. z o.o. Sp. z o.o., ul. Słoneczna 32, 55-095 Długołęka lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail sklep@probiolife.pl
 5.  Zamawiający powinien odesłać reklamowany towar przesyłką ekonomiczną na adres: Probiolife Sp. z o.o. Sp. z o.o., ul. Słoneczna 32, 55-095 Długołęka. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6.  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem i wskazaniem przyczyny reklamacji (pobierz zgłoszenie reklamacyjne).
 7.  Probiolife Sp. z o.o., najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Zamawiającego o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Probiolife Sp. z o.o. zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru.
 8.  Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (przesyłka ekonomiczna), Probiolife Sp. z o.o zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, zgodnie z procedurą opisaną w §10 niniejszego Regulaminu.
 9.  Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej (umowy zawartej na odległość) bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty wydania przedmiotu zamówienia.
 2. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli zamawiający dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jak również zwracany przedmiot zamówienia powinny być wysłane do Probiolife Sp. z o.o., na adres siedziby: ul. Słoneczna 32, 55-095 Długołęka. Bezpośrednie koszty odesłania przedmiotu zamówienia ponosi zamawiający. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Zasady dokonywania zwrotu należności Zamawiającym

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Probiolife Sp. z o.o. do zwrotu należności uiszczonych przez Zamawiającego, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia w/w okoliczności.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Probiolife Sp. z o.o. identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Zamawiającego w sklepie internetowym (nadpłata).
 3. Nadpłata z konta Zamawiającego zostanie przekazana na rachunek bankowy Zamawiającego wyłącznie na podstawie jego dyspozycji, przekazanej do Biura Obsługi Klienta sklepu internetowego drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@probiolife.pl lub pocztą na adres: ul. Słoneczna 32, 55-095 Długołęka. Na życzenie Zamawiającego zwrot nadpłaty może nastąpić w kasie Probiolife Sp. z o.o., po uprzednim umówieniu terminu wypłaty z Biurem Obsługi Klienta. Probiolife Sp. z o.o. nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.
 4. Probiolife Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Zamawiający, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Probiolife Sp. z o.o. wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.

Dane osobowe Zamawiających

 1. Administratorem danych osobowych jest Probiolife Sp. z o.o..
 2. Składając zamówienie w sklepie internetowym Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Probiolife Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep internetowy. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Probiolife Sp. z o.o. w celach marketingowych.
 4. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również prawo do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

Postanowienia końcowe

 1. Probiolife Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Zamawiającego, powstałe wskutek przekazania przez Zamawiającego błędnych danych.
 2. Probiolife Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Zamawiającego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Zamawiającego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 3. Probiolife Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.probiolife.pl. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Probiolife Sp. z o.o. to: cookies sesji, które działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie oraz cookies trwałych, które pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.probiolife.pl. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi sklepu internetowego nie będą działać poprawnie. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania jednak uniemożliwi to składanie zamówień oraz uniemożliwi logowanie i tym samym zablokuje dostęp do funkcji widocznych po zalogowaniu do sklepu.
 4. Do umowy sprzedaży w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 5. Składając zamówienie w sklepie internetowym Zamawiający akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Probiolife Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Probiolife Sp. z o.o. nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www. probiolife.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.