Mikrobiom jelitowy, a nasze emocje.
0

W ciągu ostatnich lat możemy zaobserwować wzrost wiedzy na temat mikroorganizmów zasiedlających nasz układ pokarmowy.Zwrócono uwagę, że mikrobiota jelitowa może wpływać na nasze zaburzenia psychiatryczne takie jak depresja, zaburzenia lękowe, autyzm, anoreksja, a nawet choroba Alzheimera, czy choroba Parkinsona. Wyniki badan zostały opublikowane w czasopiśmie Psychosomatic Medicine.

Jak oszacowano w 2012r. w ludzkich jelitach bytuje 104 mikroorganizmów, to stanowi liczbę aż 10-krotnie większą niż liczba komórek organizmu człowieka. Sterują one działaniem układu immunologicznego, wzbogacają metabolizm oraz wpływają na proliferację komórek nabłonkowych jelit.  Każda nawet najmniejsza zmiana w środowisku jelitowym prowadzi do zaburzeń w składzie mikrobiomu, co prowadzi do pogorszenia się naszego zdrowia, a także na nasz stan psychiczny.

Jelito-mózg – połączenie między mikrobiologią a psychiatrią

Dotychczasowe badania podkreślają rolę mikrobioty w syntezie neurotransmiterów oraz rozważają ją jako czynnika patogenezy chorób neuropsychiatrycznych. Bakterie jelitowe mają zdolność dwukierunkowej komunikacji poprzez liczne mechanizmy: np. zmianę w składzie mikrobioty, metabolizm tryptofanu, odpowiedź hormonalną jelit, metabolity produkowane przez bakterie.

Sztandarowym przykładem takiego połączenia jest jeden z najsilniejszych czynników, który jest elementem codziennego życia: stres. Wiele badań udowadniało jego niekorzystny wpływ na skład mikrobioty jelitowej.

Na kompozycję flory bakteryjnej jelit oddziałuje zarówno stres emocjonalny, jak i fizjologiczny. Dinan i Cryan wykazali, że u zdrowych studentów w czasie nasilonego stresu występuje  w próbkach stolca mniejsza liczba bakterii Lactobacillus w porównaniu z próbkami pobranymi w okresie mniej stresującym.

Czy zatem mikrobiom, wpływa także na reakcje emocjonalne ?

Najnowsze badania w tym zakresie zostały przeprowadzone przez międzynarodowy zespół pod kierunkiem Kirsten Tillisch z University of California w Los Angeles, a wyniki ich pracy opublikowano  w czasopiśmie Psychosomatic Medicine.

Naukowcy w sowich badaniach wykazali związek wytępujacy między dwoma rodzajami flory bakteryjnej jelit, a reakcjami emocjonalnymi ludzi.Jest to pierwszy dowód na różnice behawioralne związane z mikrobiomem u zdrowych ludzi.

Do tej pory prezentowano badania nad osią mózgowo-jelitową przeprowadzane na zwierzętach. Wykazywały one że zmiany w regulacji mikroflory mogą wpływać na ich zachowanie. Natomiast Tillisch i współpracownicy podjęli badania nad organizmem ludzkim. Badaniem objęto grupę 40 zdrowqych kobiet w wieku 18-55 lat, niezażywających probiotyków i antybiotyków. Od uczestniczek podano  próbki kału. Po analizie próbek metodą pirosekwencjonowania, na podstawie mikrobiomu, podzielono uczestniczki na dwie grupy.

Jedna z grup wyróżniała większą liczbę bakterii rodzaju Bacteroides spp., podczas gdy druga wykazywała  bakterie z rodzaju Prevotella spp. Następnie metodą rezonansu magnetycznego zespół wykonał skany mózgu. Badanie polegało na prezentowaniu uczestnikom obrazów wywołujących pozytywne, negatywne lub neutralne reakcje emocjonalne.

Po wnikliwej analizie wyników badań naukowcy odkryli, że osoby wyróżniające się obecnością bakterii z rodzaju Bacteroides spp. w jelitach posiadały grubszą istotę szarą w korze czołowej i wyspie w porównaniu do osób, u których w próbce kału przeważała Prevotella spite obszary odpowiadają za przetwarzanie złożonych informacji. Ponadto wykazano, że ta sama grupa miała również większą objętość hipokampa – struktury mózgu biorącej udział w zapamiętywaniu.

Natomiast kobiety, u których zaobserwowano przewagę bakterii z rodzaju Prevotella spp, wykazywały mniejszą objętość istoty szarej w wymienionych obszarach, natomiast posiadały więcej połączeń między regionami mózgu odpowiedzialnymi za emocje, uwagę i zmysły.
Kiedy pokazano negatywne obrazy kobietom z przewagą rodzaju Prevotella spp., wykazały one mniejszą aktywność w hipokampie. Zaobserwowano u nich jednak wyższe poziomy lęku, nerwowości i drażliwości po obejrzeniu zdjęć.

Zdaniem naukowców, może być to spowodowane tym, że hipokamp pomaga nam regulować emocje. Zatem przy mniejszej jego objętości (co prawdopodobnie związane jest w jakiś sposób z charakterystyką naszego mikrobiomu jelitowego) negatywne obrazy mogą powodować większy cios emocjonalny.

W przytoczonych badaniach nad mikrobiomem jelitowym grupa pacjentów była niewielka. Dopiero kontynuacja badań może prowadzić do rozwinięcia tematu i wyjaśnienia problemu, jednak wyniki uzyskane przez Tillisch i współpracowników wskazują na nowy kierunek w procesie poznania ludzkiego mikrobiomu oraz jego działania w zdrowiu i chorobie.

~Sylwia

 

0

TOP

X