Mikroorganizmy w uprawie chmielu
0

Prof. dr hab. Ewa Solarska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Metody ochrony roślin stosowane w rolnictwie ekologicznym nie zanieczyszczają środowiska i nie są szkodliwe dla pożytecznych owadów i zwierząt oraz dla ludzi je stosujących. Przeciw patogenom i szkodnikom wykorzystuje się często ekstrakty roślinne, które wzmacniają mechanizmy obronne roślin lub mają działanie bezpośrednio toksyczne. W ostatnich latach coraz częściej stosuje się również w tym celu preparaty mikrobiologiczne otrzymane z kultur matecznych ProBio Original™.
Preparaty te zawierają wiele różnych gatunków mikroorganizmów, hamujących choroby. Każdy z tych mikroorganizmów ma specyficzne zadanie, a ponadto działają one synergicznie. Niektóre z nich produkują bioaktywne substancje takie jak witaminy, hormony, enzymy, antyoksydanty i antybiotyki, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wzmacniać wzrost i ochronę roślin. Są to bakterie kwasu mlekowego, bakterie fotosyntetyczne, drożdże oraz promieniowce. Mikroorganizmy te współistnieją, oddziałując korzystnie w każdym środowisku, do którego zostaną wprowadzone. Do wzmacniania skuteczności mikroorganizmów w preparatach ProBio Original™ w ochronie roślin wykorzystuje się również fermentowane ekstrakty roślinne. Środki na bazie ProBio Original™ z powodzeniem wykorzystywane są w do ochrony przed chorobami i szkodnikami wielu gatunków roślin rolniczych, sadowniczych i ogrodniczych (Boligłowa, Gleń 2008, Daly 2000, Wang i in. 2000, Wood i in. 1999). Można je stosować jako element ochrony integrowanej, czyli tylko w przypadku szkodników trudnych do opanowania stosuje się środki chemiczne. Natomiast w systemie produkcji ekologicznej nie wolno stosować środków chemicznych i w takiej sytuacji czasami należy wspomóc działanie probiotycznych mikroorganizmów z fermentowanymi ekstraktami roślinnymi (Daly i in. 2000, Kyan i in. 1999). Taki sposób ochrony wykorzystywany jest przy produkcji chmielu ekologicznego.
Na roślinie tej występują dwie groźne do opanowania choroby tj. mączniak rzekomy i mączniak prawdziwy oraz dwa bardzo trudne do zwalczania szkodniki, jakimi są mszyca śliwowo-chmielowa i przędziorek chmielowiec. Od 2008 roku te choroby i szkodniki są ograniczane przez probiotyczne mikroorganizmy z fermentowanymi ekstraktami roślinnymi.
Badania nad ochroną chmielu ekologicznego były przeprowadzone w 2010, 2011 i 2012 roku na chmielniku w Jastkowie k. Lublina. Efektywność probiotycznych mikroorganizmów w zwalczaniu, mączniaków rzekomego i prawdziwego, mszycy śliwowo-chmielowej i przędziorka chmielowca oceniano na odmianie Marynka.

Główny obszar działalności naukowej prof. Ewy Solarskiej jest związany z ochroną roślin, początkowo chmielu, ostatnio również zbóż. Na ten ogólny kierunek złożyła się działalność naukowo-badawcza obejmująca zagadnienia podstawowe i prace o charakterze stosowanym.
Działalność naukowa dotyczyła identyfikacji przyczyn infekcyjnego więdnięcia chmielu. W następnym etapie badań poszukiwano metod ograniczania tej choroby. Działalność wdrożeniowa obejmowała opracowanie i upowszechnianie metod zwalczania werticiliozy i fuzariozy chmielu. Równolegle prof. Solarska prowadziła badania mające na celu opracowanie metod prognozowania mączniaka rzekomego chmielu. Badania te zakończyły się wdrożeniem tej metody do praktyki. Kolejnym ważnym elementem aktywności naukowej Prof. Solarskiej były choroby chmielu powodowane przez wirusy i wiroid utajony. W wyniku tych badań otrzymano wolne od tych czynników chorobotwórczych sadzonki chmielu. W ostatnich latach, jej fitopatologiczne zainteresowania dotyczą również obok chmielu wykorzystania diagnostycznych metod molekularnych do określania chorób zbóż oraz występowania mikotoksyn w zbożach i ich produktach.
Oprócz działalności naukowej, prof. Solarska upowszechnia wyniki badań własnych w zakresie ochrony przed chorobami i szkodnikami chmielu ekologicznego oraz innych roślin uprawianych metodami ekologicznymi.

0

TOP

X