Higienizacja ścieków i osadów metodą KWADRANT-EkosystEM część I
0
mikroorganizmy II

Pożyteczne Mikroorganizmy (ProBio-Emy) w zagospodarowywaniu odpadów oraz gospodarce osadowo – ściekowej i w przydomowych oczyszczalniach ścieków bytowych.

 

Tempora mutantur et nos mutamur in illis – czasy się zmieniają i my razem z nimi.

Z biegiem lat zmienia się również rozpoznawanie naturalnych procesów mineralizacji materii organicznej  zwłaszcza w oczyszczaniu ścieków i kompostowaniu. Coraz lepsze rozpoznawanie występujących relacji w świecie mikroorganizmów i zachodzących w nim procesów metabolizmu, znacząco zmienia podejście do konwencjonalnych technologii oczyszczania ścieków, kompostowania odpadów organicznych a zwłaszcza utylizacji odpadów komunalnych

 I. Wprowadzenie.

1.Wytwarzanie i właściwości odpadów komunalnych.

W wyniku oczyszczania ścieków bytowych powstają komunalne osady ściekowe. Ich ilość i jakość zależą od indywidualnej charakterystyki ścieków, oraz stosowanej technologii oczyszczania.

Niewątpliwie gospodarka osadowa, a w konsekwencji komunalne osady ściekowe stanowią poważny problem finansowy dla ich wytwórcy. Aktualnie obowiązujące prawo dopuszcza rolnicze wykorzystanie osadów. W rzeczywistości jednak wprowadzone rozwiązania legislacyjne znacznie utrudniają realizację tego rozwiązania. Z racji na malejącą zawartość próchnicy w glebach istnieje, wielka potrzeba przekształcania wszelkich odpadów organicznych nie zdegradowanych toksycznymi związkami chemicznymi i nadmiarem metali ciężkich w bezpieczny produkt organiczny.

Taką możliwość stwarza metoda KWADRANT-EkosystEM wykorzystująca specjalną kompozycję naturalnych narzędzi biologicznych pożytecznych mikroorganizmów popularnie zwanych ProBio Emami.

Pozwala to na znaczące rozszerzenie możliwości zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego poprzez przywracanie ich do obiegu składników odżywczych w łańcuchach pokarmowych.

2.Utylizacja odpadów komunalnych i związane z tym procesem problemy.

Wydzielający się ze składowisk odpadów, kompostowni i oczyszczalni ścieków m.in. siarkowodór jest przyczyną występowania uciążliwych dla otoczenia odorów oraz przyśpiesza korozję wszelkich urządzeń i oprzyrządowania. Nawet niewielka zawartość H2S może być wyczuwalna w szerokim promieniu od włazów kanalizacyjnych, przepompowni, oczyszczalni ścieków – zakładów utylizacji odpadów komunalnych. Niezwykle uciążliwy zapach może powodować bóle głowy, wymioty, spadek łaknienia i osłabienie oddychania. Problemy te często dają powody do złego rozgłosu, skupiają uwagę mediów, psując opinię o władzach lokalnego samorządu. Prowadzi to do konfliktów między właścicielami zakładów utylizacji odpadów a lokalnym społeczeństwem.

Generowany odór powoduje również szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, odstręcza potencjalnych inwestorów, obniża status socjoekonomiczny terenu, a także zniechęca do rozwoju turystyki.

3.Podstawy prawne postępowania z odpadami komunalnymi.

W związku z dostosowywaniem polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej większość aktów prawnych w ostatnim okresie została gruntownie zmieniona. Dyrektywa Rady 99/31/WE w sprawie składowisk odpadów opisuje wymagania techniczno – eksploatacyjne dotyczące odpadów i składowisk ziemnych. Według niej zabrania się składowania odpadów płynnych oraz w zdecydowany sposób ogranicza składowanie substancji organicznych.

Dotychczas ponad 70 % osadów ściekowych w Polsce było unieszkodliwianych poprzez umieszczanie ich na składowisku odpadów. Zgodnie z w/w Dyrektywą, ewentualne korzystanie z dotychczasowej formy składowania odpadów wymaga zastosowania takiej technologii, która pozwoliłaby na zmniejszenie zawartości substancji organicznych w osadach, co najmniej do 20 %.

Wychodząc na przeciw wyżej opisanym problemom, firmy: KWADRANT-EkosystEM z Warszawy oraz ProBiotics Polska z Bratuszyna powiat Turek oferują autorską metodę ich rozwiązywania w oparciu o naturalne narzędzia biologiczne pożytecznej mikroflory.

II. ProBio Emy

ProBio Emy to grupa naturalnych wyrobów mikrobiologicznych opartych na odpowiednio dobranych kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów. Mikroorganizmy te w kompozycji współdziałają wzajemnie wspierając się i poprzez wytwarzane substancje mogą w agresywnym środowisku zdominowanym patogenami, ograniczyć bądź wyprzeć dominację chorobotwórczej mikroflory, przetrwać i inicjować procesy dla zdrowia gleby, roślin, zwierząt i ludzi. Powszechne stosowanie ProBio Emów może w znaczący sposób wpłynąć na odnowę zasobów naturalnych Ziemii: czystość wody i powietrza oraz odbudowę zdegradowanych eko i agrosystemów.

ProBio Emy – EmFarma, EmFarma Plus, Ema5, Ema5 z wrotyczem służą do poprawy żyzności gleb, sprzyjają dobremu korzenieniu się roślin i umożliwiają ograniczenie bądź eliminację środków chemicznych, lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. ProBio Emy – Stop Odor, BioKlean soft, EmFarma, ProBio Sanit są szczególnie skuteczne w eliminacji odorów i wypieraniu chorobotwórczej mikroflory w obiektach produkcyjnych, oczyszczalniach przydomowych, składowiskach odpadów, kompostowniach. Aplikowane do chlewni, obór, kurników powoduje ograniczanie emisji amoniaku i siarkowodoru do niewyczuwalnego poziomu przez człowieka. Pro-Biotyk(em15), ApiFarma i ApiBioFarma to mieszanki paszowe uzupełniające dla zwierząt i pszczół. Esencja ProBiotyczna, ProBiotica, Xtra to suplementy diety dla człowieka. Do tego gama naturalnych mydeł i soli z mikroorganizmami, oraz preparaty do kuchni. ProBio Emy są w pełni bezpieczne dla życia człowieka, zwierząt i roślin.

Użycie ich nie wymaga okresów karencji i prewencji. Wykazują działanie probiotyczne, antyutleniające i w każdym miejscu aplikacji wypierają chorobotwórczą mikroflorę.

W metodzie wykorzystywane są specjalnie dobrane kompozycje mikroorganizmów odpowiednio ubogacone stosownie do potrzeb danej oczyszczalni.

Pro Bio Emy posiadają wyróżnienie Prezesa KRUS jako wyroby zwiększające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.

Metoda KWADRANT-EkosystEM umożliwia rozwiązania sprzyjające zdrowiu środowiska a tam gdzie jest degradowane przyczynia się do jego rewitalizacji. Przy niewystarczającej zawartości części organicznych w glebach wykorzystywanych rolniczo właściwym jest, aby osady komunalne o wysokich walorach nawozowych, bezpieczne mikrobiologicznie i nie obciążone ponadnormatywnie metalami ciężkimi stały się źródłem próchnicy.

Należy również mieć na uwadze niedoceniany lub pomijany fakt gnijących osadów powszechnie aplikowanych do gleb, których działanie jest szkodliwe i degraduje glebę. Następuje to pod wpływem toksyn wydzielanych w trakcie gnicia każdej materii organicznej i zahamowaniu procesów próchnicznych.

Innym przykładem jest kompostowanie materii organicznej.

Stosując metodę KWADRANT-EkosystEM można biodegradować wszelkie odpady organiczne w drodze fermentacji mezofilnej bez potrzeby wielokrotnego aerowania. Nie ma uciążliwości odorowych.

0

TOP

X